ประตูและราวกันตกเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate and baluster, Wind Mill

รหัส | Code : W06

ประตูใหญ่บานเลื่อน และราวกันตก เหล็กอิตาลี วินมิลล์ ถนนบางนา-ตราด
โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 50
x 50 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 12 x 12 มม. 

Sliding Wrought Iron Gate with remote control, Karnjanaburi province
Structure: Wrought Iron 50x50 mm., Style: Wrought Iron 16x16 mm.           

Visitors: 40,882