ประตูเหล็กอิตาลี | Wrought Iron Gate, Kanjanaburi

รหัส | Code : W01

ประตูเหล็กอิตาลี บานเลื่อน ติดรีโมทคอนโทรล  จังหวัดกาญจนบุรี
โครงสร้างเหล็กอิตาลีขนาด 50 x 50 มม. เหล็กดัดลายเป็นใช้เหล็กอิตาลี ขนาด 16 x 16 มม. 

Sliding Wrought Iron Gate with remote control, Karnjanaburi province
Structure: Wrought Iron 50x50 mm., Style: Wrought Iron 16x16 mm.

Visitors: 40,883